La quota es vàlida per l’any natural (de Gener a Desembre).
Els menors de 18 anys no paguen quota de club si un dels seus pares paga la quota.
Per l’any 2024 la quota de soci s’estableix a 15.€.